• एम्सीसी क्म्प्याक्टसम्बन्धी प्रश्न र उत्तर हरु – MCC Compact Q & A